Spolu múdrejší 3

                Naša škola sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“. V tomto projekte sa do doučovania zapája 2 pedagógov a približne 18 žiakov z našej školy.

                Program Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Trvanie projektu „Spolu múdrejší 3“ je naplánované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára do júna 2022.

                Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

                Doučovanie sa realizuje v mimoškolských hodinách a je zamerané na predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika a chémia a je výlučne prezenčne.

                Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.